vrurg If no urgent matters for today, I'd skip the meeting. 18:50
lizmat no urgent matters that I know of 18:52
japhb OK then, we skip 18:58
lizmat nine? 18:59
22:46 lizmat_ joined, RakuIRCLogger left 23:17 lizmat_ left, lizmat joined, ChanServ sets mode: +v lizmat